LEIF West-Vlaanderen

Het LevensEinde InformatieForum (LEIF) West-Vlaanderen is een open initiatief van mensen en verenigingen die streven naar een waardig levenseinde voor iedereen, waarbij het respect voor en de zelfbeschikking van de burger en of patiënt voorop staat. Het werkt intens samen met de vzw LEIF en het ULteam (Uitklaring Levenseindevragenteam) van professor Wim Distelmans, die Wemmel als maatschappelijke zetel hebben.

De vzw LEIF West-Vlaanderen heeft daartoe sedert 2013 tot op heden tien LEIFpunten opgericht, waarbinnen telkens in één of meerdere gemeenten wekelijks of maandelijks informatieve zitdagen worden georganiseerd voor het beantwoorden van levenseindevragen van burgers en of patiënten. Elk LEIF-punt draagt de naam van de Eerstelijnszone, waarin het actief is en mee samenwerkt en is in die zin ook een gebiedsomschrijving.

Voor de locatie en opvolging van de zitdagen werkt elk LEIF-punt samen de desbetreffende lokale besturen.    Elk LEIF-punt heeft een coördinator. Op West-Vlaams alsook op Vlaams niveau (Wemmel) is er ook regelmatig een Overleg LEIF-punten.

Bovendien kunnen ook sedert 2013 uitbehandelde terminale en niet-terminale patiënten met een actuele verzoek tot levensbeëindiging terecht bij het Provinciaal Medisch Team Uitklaren Levenseindevragen terecht, wanneer hun verzoek niet of onvoldoende behandeld wordt door de naaste zorgverstrekkers. De bevoegde coördinerende LEIFarts werkt in nauw overleg met het UL team in Wemmel.

LEIF West-Vlaanderen wil haar doelstelling ‘een waardig levenseinde voor iedereen’ op drie wijzen verwezenlijken:

Correcte informatieverstrekking via informatieve zitdagen (gratis)

Deze correcte informatie vertrekt van de wetgeving patiënten rechten, palliatieve zorg en euthanasie. Naast algemene informatie over waardige levenseindezorg is er ook toelichting bij de mogelijkheid tot voorafgaande zorgplanning (VZP), waarbij voorafgaande wilsverklaringen kunnen ingevuld worden ( negatieve wilsverklaring, voorafgaande wilsverklaring euthanasie, donatie lichaamsweefsel-en organen, lichaam schenken aan de wetenschap, wijze van teraardebestelling). Het LEIFplan, dat gratis verkrijgbaar in elke apotheek, en relevante informatie en wettelijke documenten bevat, is in deze correcte informatieverstrekking een praktische leidraad voor zowel burger, patiënt als zorgverstrekker.

Sensibilisatie van de samenleving

Via voordrachten en events moedigt LEIF in West-Vlaanderen de burgers aan om tijdig over waardige levenseindezorg na te denken en aan voorafgaandelijke zorgplanning te doen. In samenwerking met lokale besturen, het breed socio-cultureel verenigingsleven en de organisaties binnen de vrijzinnige gemeenschap.

Daarnaast wil LEIF West-Vlaanderen meewerken aan het formuleren van beleidsaanbevelingen aan de Federale, Vlaamse en lokale overheden.

Advies en consultatie rond het uitklaren van vragen rond het levenseinde (ULteam)

Het Provinciaal Medisch Team vangt uitbehandelde terminale en niet-terminale patiënten op, die nergens anders met hun prangende levenseindevragen terecht kunnen. Ze bevinden zich in een medisch uitzichtloze toestand als gevolg van een of meerdere ongeneeslijke aandoeningen.

Tezelfdertijd zal LEIF West-Vlaanderen aanbevelingen formuleren in verband met het verder te volgen zorg-pad. De adviezen en aanbevelingen zullen bezorgd worden aan de verwijzende zorgverlener en/of behandelende arts. Zo nodig zal hulp verleend worden bij de uitvoering van de aanbevelingen.

Waar ?   

Hoofdzetel: Levenshuis, Koningin Elisabethlaan 92 in 8000 Brugge

Voor de contactgegevens van de LEIFpunten in de provincie kan u onze site raadplegen.

Wanneer ?

steeds op afspraak (na telefonisch contact of via mail)

Contact:

Onze site

Informatie en sensibilisatie (opstellen van documenten, voordrachten en vormingen)

Tel. 050 34 07 36 (op weekdagen van 9u tot 12u en van 13u tot 17u, op vrijdag van 9u tot 12u en van 13u tot 15u)

Mail info@leifwestvlaanderen.be  

Uitklaren levenseindevragen

Tel. 0471 83 90 10 (op weekdagen van 11u tot 12u)

Mail mdbrugge@leifwestvlaanderen.be 

LEIF West-Vlaanderen steunen met een gift?

Dat kan via overschrijving op rekening BE44 0016 8405 0645 - BIC: GEBABEBB van LEIF West-Vlaanderen.
Wie LEIF West-Vlaanderen steunt met een gift kan vanaf 40 euro een fiscaal attest ontvangen.

De solidariteit van velen is noodzakelijk om onze dagelijkse werking te kunnen garanderen: energie- en communicatiekosten, opleiding van onze vrijwilligers, kantoormateriaal, documentatie en informatieve folders. Het is maar een greep uit de noodzakelijke randvoorwaarden, zonder dewelke LEIF West-Vlaanderen niet kan opereren.

Indien je dit wenst maken wij je als steunverlener bekend via onze website.