GDPR – DE NIEUWE WET OP DE PRIVACY

Vanaf 25 mei 2018 is de nieuwe wet op de privacy van kracht. Deze Algemene Verordening Gegevensbescherming of de General Data Protection Regulation (GDPR), gaat over het beheer en de beveiliging van de persoonlijke gegevens van de Europese burgers.

In onze praktijk bouwen wij een up-to-date databeheer uit, waarbij alle gegevens op een veilige en beveiligde manier bewaard worden. Dit databeheer wordt verderop beschreven in een document genaamd “Richtlijnen ivm de GDPR wetgeving”.

Aan de patiënten zullen wij een schriftelijk akkoord of informed consent vragen, een akkoord om de algemene en gezondheidsgegevens te bewaren, een akkoord om uw gegevens zo nodig uit te wisselen met andere hulpverleners.

Deze nieuwe wetgeving houdt evenzeer in dat alle gegevens nog alleen aan de persoon zelf kunnen en mogen verstrekt worden. Wij sturen u dus geen verslaggeving of attestaties via mail op, geven deze enkel manueel aan u af of sturen deze per post op.

Elke patiënt heeft het recht te weten welke gegevens worden geregistreerd en bewaard en wat de bewaartermijn is. Uw gegevens worden enkel verzameld voor een welbepaald , duidelijk omschreven en wettelijk gerechtvaardigd doel.

Op de website van de Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer (Privacycommissie) bevindt zich uitgebreide informatie voor elk datasubject.

 

RICHTLIJNEN PRIVACY ULteam

Via de website www.leif.be of de aan deze site gekoppelde mailadressen worden persoonsgegevens (afkorting: PG) verwerkt.
Wij gaan zo zorgvuldig en beveiligd mogelijk om met deze PG.
Wij leggen hierbij uit hoe we omgaan met informatie over een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon. Dit betreft onze hulpvragers of potentiële hulpvragers, de bezoekers van onze website en alle overige personen met wiens PG wij in aanraking komen.

 

1. Welke PG verwerken wij?

Wij komen in contact met PG doordat u gebruik maakt van onze diensten en of doordat u ons PG bezorgt bij het invullen van een contactformulier op de website.
Het betreft volgende gegevens betreffende de eigen persoon en de door u vermeldde vertrouwenspersoon/vertegenwoordiger:

  • voornaam, familienaam, geboortedatum, adres, telefoonnummer, email en IP-adres, taal en browser;
  • de naam van uw (huis)arts, zorgverlener of verwijzende instantie;
  • een korte samenvatting van uw vraagstellen aan de hulpverlening in ons centrum, teneinde u zo gericht mogelijk een eerste contact in ons centrum te kunnen aanbieden.

2. Met welke doeleinden en op welke verwerkingsgrond verzamelen wij PG?

Wij willen contact met u kunnen opnemen via mail of telefoon indien u ons daarom verzoekt en aldus een begeleiding in ons centrum wenst op te starten of althans een eerste afspraak daartoe aan te vragen.
Wij verwerken uw persoonsgegevens dan ook op grond van volgende rechtsgronden :

  • de verwerking in het kader van de naleving van onze verbintenissen en de uitoefening van onze  rechten ( begeleiding, patiëntenadministratie)
  • de verwerkingen op grond van uw toestemming (m.n. de verwerking van uw gezondheidsgegevens)
  • de verwerking noodzakelijk voor de behartiging van onze gerechtvaardigde belangen (het opnemen van contact in geval van problemen, aanmaningen).

3. Hoe lang bewaren we PG?

Wij bewaren uw PG niet langer dan strikt nodig is om de doeleinden te realiseren waarvoor we deze PG verzamelen. Indien het niet tot een afspraak komt, bewaren wij uw PG verder niet. Indien er wel een dergelijke afspraak tot stand komt bewaren we uw PG en eventuele andere gegevens binnen het kader van een beveiligd hulpverleningsdossier. Elke hulpverlener die werkzaam is binnen de multidisciplinaire equipe is ertoe verplicht de toegang tot de dossiers te beveiligen ( met maatregelen als wachtwoord, afgesloten archief en dergelijke).

4. Met wie delen we PG?

We delen uw PG alleen met de hulpverleners en professionelen binnen onze equipe en enkel indien dit nodig in het kader van uw vraagstelling. Hiervoor kunnen we dus uw PG door u aan ons verstrekt intern delen.

Uw PG worden niet aan derden verstrekt behalve indien dit gebeurt in het kader van een behandeling zoals bvb een externe verwijzing en enkel met uw akkoord, of wanneer wij aan een wettelijke verplichting moeten voldoen.

Website www.ulteam.be en www.leif.be en hieraan gekoppelde emailadressen zijn beveiligd via wachtwoorden. Onze hulpverleners zijn verplicht de vertrouwelijkheid van uw PG te respecteren en zich aan de voorgestelde doeleinden te houden.

Deze website gebruikt cookies, uitsluitende met het oogmerk om uw gebruik van de website te vereenvoudigen. Cookies worden nooit door ons gebruikt voor voor advertentiedoeleinden.

Om uw gebruik van onze website te vereenvoudigen, worden zowel technische en sessiecookies gebruikt. Deze cookies zijn strikt noodzakelijk voor het functioneren van de website.
Een sessiecookie is vereist om uw voortgang op de website te volgen. Het is essentieel om ervoor te zorgen dat alle informatie die u invoert of routes die u neemt, door de website worden onthouden. Zonder deze cookie zou elke door u bezochte pagina u als een geheel nieuwe bezoeker behandelen. Deze cookie identificeert u niet persoonlijk en is/wordt niet gekoppeld aan enige andere informatie die wij over u opslaan.
Voor deze cookies is de toestemming van de gebruiker niet vereist. Gelet hierop worden deze cookies automatisch geïnstalleerd als de gebruiker de website bezoekt.

5. LEIFkaart

LEIF vzw gaat er van uit dat de gegevens die u ons ter beschikking stelt naar waarheid zijn en dat de wilsverklaringen correct werden opgesteld. De aanvrager geeft toelating aan LEIF vzw om bovenstaande gegevens te bewaren in een beveiligd computerbestand.  

6. Welke zijn rechten en plichten van de datasubjecten?

Indien u ons PG heeft bezorgd via het invullen van de mailfiche zullen wij uw contactgegevens gebruiken om u te contacteren via mail of via telefoon, voor de uitvoering van uw (hulp)vraag en binnen het omschreven doel.

Voorafgaand aan of bij een intakegesprek vragen wij u een aanmeldingsformulier te vervolledigen en te ondertekenen waarin onze werkwijze omtrent privacy wordt beschreven, hiermee registeren wij uw akkoord.

In het kader van de verwerking van uw PG bij het aanmaken van een LEIFkaart respecteren LEIF vzw en deMens.nu uw privacy overeenkomstig de geldende wetgeving.

De wet op de bescherming van de persoonlijke levenssfeer van 25.05.18 geeft u onder meer het recht van inzage en wijziging van uw persoonsgegevens.

Wij kunnen wijzigingen aanbrengen in deze Richtlijnen en publiceren steeds een actuele versie op de website die u via de aanmeldingsfiche op de website of op een andere wijze verstrekte.