Wetgeving

Koninklijk Besluit tot wijziging van artikel 2 van de bijlage bij het koninklijk besluit van 14 september 1984 tot
vaststelling van de nomenclatuur van de geneeskundige verstrekkingen inzake verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen (4 september 2022)

Koninklijk besluit wijziging tot het koninklijk besluit van 2 april 2003 houdende vaststelling van de wijze waarop de wilsverklaring inzake euthanasie wordt opgesteld, herbevestigd, herzien of ingetrokken en het koninklijk besluit van
27 april 2007 tot regeling van de wijze waarop de wilsverklaring inzake euthanasie wordt geregistreerd en via de diensten van het Rijksregister aan de betrokken artsen wordt meegedeeld (23 december 2021)

Wet tot wijziging van de wetgeving betreffende de euthanasie - betreffende de geldigheisduur van de wilsverklaring en de verplichte doorverwijzing (15 maart 2020)