Terugbetaling (LEIF)artsen

Sinds het najaar van 2015 kunnen artsen vergoed worden wanneer zij om een advies in het kader van een euthanasievraag worden verzocht. Enkel artsen die opgenomen werden op de lijst van ‘adviesgevende artsen’ hebben recht op deze vergoeding. De uitbetaling gebeurt via het consortium LEIF-EOL (in Franstalig België zijn deze artsen gekend onder de naam “Médecins EOL”  - End Of Life).

U kan als adviesgevend arts erkend worden door uw aanvraag in te dienen bij dit consortium. Gelieve ons dit document vervolledigd terug te sturen indien u uw kandidatuur wenst te stellen.

e-mail: consortium@leif-eol.net 

Post: CONSORTIUM LEIF-EOL -  Sainctelettesquare 17, 1000 Brussel     

  

Model van het individueel contract

Raadpleeg het KB (Koninklijk besluit van 7 maart 2013 tot vaststelling van de voorwaarden waaronder een tegemoetkoming van de verplichte verzekering geneeskundige verzorging en uitkeringen mag worden verleend voor het verstrekken van medisch advies naar aanleiding van een individueel verzoek voor een zelfgekozen levenseind)

Voor alle inlichtingen: 02/456.82.15 (artsenlijn van LEIF) of consortium@leif-eol.net