Terugbetaling LEIFartsen

Vanaf het najaar 2015 worden erkende LEIFartsen terugbetaald vanuit het RIZIV. De uitbetaling gebeurt via het consortium LEIF-EOL (in Franstalig België zijn deze artsen gekend onder  naam “Médecins EOL”  - End Of Life).

Om als LEIFarts erkend te worden dient men een aanvraag in te dienen bij dit consortium. Indien u uw kandidatuur wenst te stellen, kan u dit doen door dit document vervolledigd terug te sturen.

e-mail: consortium@leif-eol.net 

Post: CONSORTIUM LEIF-EOL -  Sainctelettesquare 17, 1000 Brussel     

  

Model van het individueel contract

Raadpleeg het KB (Koninklijk besluit van 7 maart 2013 tot vaststelling van de voorwaarden waaronder een tegemoetkoming van de verplichte verzekering geneeskundige verzorging en uitkeringen mag worden verleend voor het verstrekken van medisch advies naar aanleiding van een individueel verzoek voor een zelfgekozen levenseind)

Voor alle inlichtingen: 02/456.82.15 (artsenlijn van LEIF) of consortium@leif-eol.net