Registratiedocument euthanasie

 

Sinds 9 april 2024 geldt er een nieuw registratiedocument voor euthanasie. De documenten zijn beschikbaar op de website www.commissioneuthanasie.be, rubriek formulieren. Raadpleeg deze site regelmatig voor de meest recente versie van dit document.

 

Administratieve vereenvoudiging

Dit nieuwe document volgt op de publicatie van een wet in het Belgisch Staatsblad.  Er is voortaan geen onderscheid meer tussen deel I en deel II van het registratiedocument en er moet niets meer verzegeld worden.

 

Wat betekent dat concreet?

De anonimiteit van het registratiedocument is opgeheven: de leden van de Commissie baseren zich op het volledige registratiedocument om na te gaan of de euthanasie is uitgevoerd onder de voorwaarden en volgens de procedure bepaald in de wet.

De in te vullen rubrieken werden dus samengebracht en vereenvoudigd. Dezelfde informatie moet niet langer twee keer op verschillende plaatsen in het document worden ingevuld.

 

Betekent dit dan dat iedereen weet dat ik euthanasie uitvoer?

Nee, de gegevens blijven vertrouwelijk. Het document mag alleen meegedeeld worden aan de leden van de Commissie en haar secretariaat, behalve in het geval van een verzoek van justitie of de beslissing van de Commissie om het dossier over te zenden aan de procureur des Konings.

 

Wie heeft toegang tot mijn persoonlijke gegevens, de gegevens van de patiënt en van andere geraadpleegde personen?

Alleen het secretariaat en de leden van de Commissie hebben toegang tot de persoonlijke gegevens die in het document worden doorgestuurd, maar zij zijn verplicht tot geheimhouding van de gegevens die hen worden toevertrouwd. Artikel 458 van het Strafwetboek is op hen van toepassing (artikel 12 van de wet betreffende de euthanasie).

 

Wanneer kan de Commissie mijn persoonlijke gegevens doorgeven?

Als de Commissie van oordeel is dat de in de wet bepaalde voorwaarden en procedure niet zijn nageleefd, dan zendt zij het dossier met de persoonlijke gegevens over aan de procureur des Konings van de plaats van overlijden van de patiënt. Deze beslissing moet met een tweederde meerderheid worden genomen.

Behalve in deze situatie of op verzoek van justitie, zal de Euthanasiecommissie of haar secretariaat nooit de namen van patiënten, artsen of andere personen die betrokken zijn bij een euthanasieprocedure meedelen (artikel 8 van de wet betreffende de euthanasie).

 

Hoe lang worden mijn gegevens bewaard?

De gegevens worden 20 jaar bewaard na het overlijden van de betrokken persoon. Als een rechtsvordering is ingesteld, wordt deze termijn verlengd totdat er een beslissing is getroffen (artikel 7 §3 van de wet betreffende euthanasie).

 

Bescherming van persoonsgegevens

U bent beschermd op basis van de Europese verordening 2016/679 van het Europees Parlement en de Raad van 27 april 2016 (in werking getreden op 25 mei 2018) betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens (AVG).

https://www.health.belgium.be/nl/bescherming-van-persoonsgegevens

 

Raadpleeg de website voor bijkomende informatie www.commissioneuthanasie.be of stuur een mail naar euthanasiecom@health.fgov.be