LEIFartsenopleiding

De opleiding

De opleiding tot LEIFarts is verspreid over 5 zaterdagen en is geaccrediteerd (ethiek & economie) en leidt tot een getuigschrift. De opleiding kan gespreid worden over meer dan 1 jaar maar start steeds met de introductie. Er kunnen ook opleidingsonderdelen gevolgd worden in de LEIFopleiding.

  • De opleiding gaat door in W.E.M.M.E.L. - Expertisecentrum Waardig LEvenseinde, gelegen in de J. Vander Vekenstraat 158, 1780 Wemmel
  • Deelnameprijs (inclusief broodjeslunch en studiemateriaal) bedraagt €650

Voor inschrijving klik hier

Naast de basisopleiding wordt er tevens voorzien in continue vorming in verschillende werkvormen:

  • regionale intervisiegroepen
  • symposia en congressen
  • studiereizen

Programma  2024 - 2025: WACHTLIJST

 

  Klik om te vergroten

Programma  Voorjaar 2025

 

Doelstellingen

LEIF groepeert bijna 500 artsen (huisartsen en ziekenhuisartsen) over Vlaanderen en Brussel die een opleiding volg(d)en i.v.m. de problematiek van euthanasie, beslissingen aan het levenseinde en die bovendien de mogelijkheden kennen van de palliatieve zorg in Vlaanderen.

De euthanasiewet voorziet de verplichte raadpleging van een tweede arts (en bij niet-terminale patiënten van een derde arts) maar in de dagelijkse praktijk is het vaak niet eenvoudig om een bevoegde en onafhankelijke arts te vinden. Hiervoor kunnen de LEIFartsen gevraagd worden.

Wanneer LEIFartsen als onafhankelijke artsen worden geraadpleegd, biedt dit een waarborg voor de behandelende arts én zijn patiënt dat er nauwgezet met de problematiek van het levenseinde wordt omgegaan. Op deze wijze wordt tussen collega’s tevens aan deskundigheidsbevordering gedaan.

Naast het organiseren van de opleiding is het LevensEinde InformatieForum ook bedoeld om o.a. via intervisies met elkaar van gedachten te wisselen en ervaringen i.v.m. beslissingen aan het levenseinde te delen. Verder worden er symposia en studiedagen  georganiseerd, buitenlandse studiereizen enzomeer.

Werkwijze

De raadpleging van deze LEIFartsen door hun collega-artsen verloopt via een centraal secretariaat (02/456.82.15). Een courante misvatting is dat men deze LEIFartsen zou kunnen oproepen om een euthanasie te komen uitvoeren. Wanneer LEIFartsen als 2de of 3de arts gevraagd worden bij een euthanasie-verzoek, voeren ze deze euthanasie principieel NIET uit. Ze geven hierbij wel advies en steun, ook bij andere levenseindebeslissingen.

LEIFartsen kunnen hun collega’s op diverse wijzen bijstaan:

  • communicatief: hoe reageren op zo’n vraag; hoe omgaan met familie en andere betrokkenen ?
  • inhoudelijk: gaat het over een ‘echte vraag’ of eerder over nood aan pijnstilling, palliatieve zorg, palliatieve sedatie of is er sprake van therapeutische hardnekkigheid ?
  • medicotechnisch: hoe een euthanasie zorgvuldig uitvoeren ?
  • administratief: hoe het registratiedocument correct invullen ?

LEIFartsen leveren dus steun en advies bij een vraag naar euthanasie maar voeren de euthanasie principieel NIET zelf uit.

We beschikken voor collega-artsen tevens over een brochure (‘LEIFdraad’) waarin de euthanasieprocedure (van voorbereiding tot uitvoering) uitvoerig en praktisch wordt beschreven.

Men kan ons ook contacteren in het kader van voordrachten rond de algemene problematiek van het levenseinde.

Overweeg je om zelf LEIFarts te worden?

De deskundigheid van de LEIFartsen op het gebied van de praktische aspecten rond het levenseinde spreekt ongetwijfeld elke arts aan die er ooit een beroep op gedaan heeft.

De opleiding van de LEIFartsen omvat alle aspecten die in betrekking staan tot het levenseinde. Zowel de palliatieve mogelijkheden als de wettelijke en praktische aspecten van euthanasie worden toegelicht.

Dit spreekt uiteraard aan om zelf een LEIFarts te worden.

LEIFartsen worden terugbetaald

Vanaf het najaar 2015 werden erkende LEIFartsen terugbetaald vanuit het RIZIV. De uitbetaling gebeurt via het consortium LEIF-EOL. Om als arts erkend te worden dient men een aanvraag in te dienen bij dit consortium.

In Franstalig België zijn deze artsen gekend onder  naam “Médecins EOL” (End Of Life).

Klik hier voor meer informatie

Meters van de LEIFartsen zijn de ere-senatoren Jeannine Leduc, Jacinta De Roeck en Myriam Vanlerberghe.