Voor hulp of inlichtingen over het levenseinde

Wilsverklaring inzake euthanasie (bij onomkeerbaar coma)

De wet voorziet de mogelijkheid om een wilsverklaring op te stellen waarin men vraagt dat er euthanasie wordt verricht indien men op onomkeerbare wijze het bewustzijn verliest. Tijdens de besprekingen in het parlement heeft men besloten dat hieronder alleen comateuze patiënten vallen. Het gaat dus niet om personen die wilsonbekwaam geworden zijn (zoals bijvoorbeeld bij dementie).

De wilsverklaring moet in aanwezigheid van twee meerderjarige getuigen op papier worden gezet. Minstens één van die getuigen mag geen erfgenaam zijn of materiëel belang hebben bij de dood van de patiënt.

Men kan (maar moet niet) in de wilsverklaring één of meerdere vertrouwenspersonen aanduiden die de behandelende arts op de hoogte brengen van de wil van de patiënt. De behandelende arts van de patiënt, de geraadpleegde arts en de leden van het verplegend team kunnen niet als vertrouwenspersoon optreden.

De wilsverklaring moet gedateerd en ondertekend worden door degene die de verklaring aflegt, door de getuigen en, indien die er zijn, door de aangeduide vertrouwensperso(o)n(e)n.

Kan men zelf het document niet meer ondertekenen, dan mag men dat laten doen door een meerderjarig persoon die men aanduidt en die geen enkel materieel belang heeft bij het overlijden van de patiënt. De wilsverklaring moet gedateerd en ondertekend worden door degene die het verzoek schriftelijk opstelt, door de getuigen en door de aangeduide vertrouwenspersoon of vertrouwenspersonen. De wilsverklaring vermeldt dat de betrokkene niet in staat is te tekenen en waarom. Bij de wilsverklaring wordt een medisch getuigschrift gevoegd als bewijs dat de betrokkene fysiek blijvend niet in staat is de wilsverklaring op te stellen en te tekenen.

Men maakt het document ook best op in meer dan één exemplaar (kopies van het originele document voorzien van originele handtekeningen volstaan). Het is immers in het belang van elk van de betrokkenen (naasten en de behandelend artsen) voorafgaand op de hoogte te zijn van het bestaan van het document en ervoor te zorgen dat ze er ook toegang toe hebben.

De overheid voorziet tevens in de mogelijkheid tot registratie van de wilsverklaring. Indien men hiervan gebruik wenst te maken dient men hiervoor een extra exemplaar te voorzien.  

Wilsverklaring inzake euthanasie onbeperkt geldig in de tijd!

Via de kranten en televisie heeft u kunnen vernemen dat er een wetswijziging werd goedgekeurd die tot gevolg heeft dat de vijfjaarlijkse herbevestiging van de wilsverklaring niet langer noodzakelijk is: de wilsverklaring inzake euthanasie zal - zoals ook het geval is bij de andere wilsverklaringen - levenslang geldig blijven.

Maar vergis u niet: deze nieuwe regel is uitsluitend van toepassing op wilsverklaringen die werden opgesteld, herzien of herbevestigd NA het in voege gaan van de aanpassing aan de wet (na 2 april 2020).

Wilsverklaringen opgesteld VOOR de wetswijziging worden niet ‘omgezet’: voor al deze documenten geldt dat zij onder de ‘oude’ regelgeving vallen en dus nog (een laatste keer) zullen dienen herbevestigd te worden.

Er kan enkel rekening worden gehouden met deze voorafgaande wilsverklaring wanneer:

  • de patiënt lijdt aan een ernstige en ongeneeslijke, door ongeval of ziekte veroorzaakte aandoening
  • niet meer bij bewustzijn is
  • deze toestand onomkeerbaar is.

De vorm waaraan zo'n wilsverklaring moet beantwoorden, is wettelijk vastgelegd.

 
 Klik aan om te vergroten

 

 Download modeldocument wilsverklaring euthanasie