Voor hulp of inlichtingen over het levenseinde

Wilsbekwaamheid

Wilsbekwaamheid is een term uit de ethiek die het individuele vermogen om zelfstandig beslissingen te nemen beoordeelt. Bij volledige wilsbekwaamheid beschikt de persoon over alle relevante kennis en is hij in staat op een bepaald moment de gevolgen van een bepaalde handeling, situatie of besluitvorming te overzien.

Wilsbekwaamheid is, in tegenstelling tot wat soms wordt gedacht, geen juridische term; handelingsbekwaamheid is dat wel.

Wilsbekwaamheid is een praktische term die met name wordt gebruikt in relatie tot medische beslissingen. Een arts dient de wilsbekwaamheid van de patiënt te toetsen alvorens deze de patiënt vraagt een beslissing te nemen aangaande een behandeling.

Wilsbekwaamheid is daarnaast ook een essentieel element wanneer er sprake is van een euthanasiewens: de wet veronderstelt immers dat een verzoek tot euthanasie weloverwogen en vrijwillig tot stand komt. Er kan echter geen sprake zijn van "vrijwilligheid" wanneer de patiënt niet langer wilsbekwaam is: hij is immers niet meer bij machte om in te stemmen of te weigeren.   

Men kan anticiperen op een toestand van wilsonbekwaamheid. Dit proces noemt men voorafgaande zorgplanning. Lees meer