Voor hulp of inlichtingen over het levenseinde

Palliatieve sedatie versus euthanasie

Tijdens de laatste levensfase worden vaak hoge dosissen morfine en sedativa toegediend om het lijden van de patiënt te verzachten.

Het doel is om het lijden - dat veroorzaakt wordt door symptomen die het gevolg zijn van de aandoening en die niet op de klassieke manier gecontroleerd kunnen worden - te verzachten door de patiënt tijdens zijn laatste levensdagen door middel van sedativa in een gecontroleerd coma te brengen.

Deze handelswijze dient beschouwd te worden als een pijnbehandeling, en niet als een levensbeëindigende handeling. 

Wanneer er sprake is van bewust toedienen van te hoge dosissen - met andere woorden met als doel het leven te beëindigen - op uitdrukkelijk verzoek van de wilsbekwame patiënt, dan gaat het wel degelijk om euthanasie in de wettelijke zin van het woord en moeten de wettelijke procedures gevolgd worden.

Gebeurt dit op initiatief van een arts, is er sprake van een ongeoorloofde handeling (zie tabel). 

Hierbij moet aangestipt worden dat dit niet de meest adequate techniek is om een rustige en snelle dood zonder pijn te bewerkstelligen, en men dus het best een meer aangepaste techniek gebruikt.