Voor hulp of inlichtingen over het levenseinde

LEIFartsen en het LEIFartsenforum 

Doelstellingen

LEIF groepeert bijna 500 artsen (huisartsen en ziekenhuisartsen) over heel Vlaanderen die een opleiding volg(d)en i.v.m. de problematiek van euthanasie, beslissingen aan het levenseinde en die bovendien de mogelijkheden kennen van de palliatieve zorg in Vlaanderen.

De euthanasiewet voorziet de verplichte raadpleging van een tweede arts (en bij niet-terminale patiënten van een derde arts) maar in de dagelijkse praktijk is het vaak niet eenvoudig om een bevoegde en onafhankelijke arts te vinden. Hiervoor kunnen de LEIFartsen gevraagd worden.

Wanneer LEIFartsen als onafhankelijke artsen worden geraadpleegd, biedt dit een waarborg voor de behandelende arts én zijn patiënt dat er nauwgezet met de problematiek van het levenseinde wordt omgegaan. Op deze wijze wordt tussen collega’s tevens aan deskundigheidsbevordering gedaan.

Naast het organiseren van de opleiding is het LevensEinde InformatieForum ook bedoeld om o.a. via intervisies met elkaar van gedachten te wisselen en ervaringen i.v.m. beslissingen aan het levenseinde te delen. Verder worden er symposia en studiedagen  georganiseerd, buitenlandse studiereizen enzomeer.

Klik hier voor meer informatie en inschrijvingen voor de opleiding

Werkwijze

De raadpleging van deze LEIFartsen door hun collega-artsen verloopt via een centraal secretariaat (02/456.82.15). Een courante misvatting is dat men deze LEIFartsen zou kunnen oproepen om een euthanasie te komen uitvoeren. Wanneer LEIFartsen als 2de of 3de arts gevraagd worden bij een euthanasie-verzoek, voeren ze deze euthanasie principieel NIET uit. Ze geven hierbij wel advies en steun, ook bij andere levenseindebeslissingen.

LEIFartsen kunnen hun collega’s op diverse wijzen bijstaan:

- communicatief: hoe reageren op zo’n vraag; hoe omgaan met familie en andere betrokkenen ?

- inhoudelijk: gaat het over een ‘echte vraag’ of eerder over nood aan pijnstilling, palliatieve zorg, palliatieve sedatie of is er sprake van therapeutische hardnekkigheid ?

- medicotechnisch: hoe een euthanasie zorgvuldig uitvoeren ?

- administratief: hoe het registratiedocument correct invullen ?

LEIFartsen leveren steun en advies bij een vraag naar euthanasie maar voeren de euthanasie principieel NIET zelf uit.