Voor hulp of inlichtingen over het levenseinde

Herbevestiging van de wilsverklaring inzake euthanasie

De wet stelt dat een wilsverklaring opgesteld na 2 april 2020 niet langer om de vijf jaar dient herbevestigd te worden: deze is onbeperkt geldig.

Wilsverklaringen die voor deze datum werden opgesteld worden beschouwd als documenten met een geldigheidsduur van 5 jaar en zullen dus nog één keer dienen herbevestigd te worden.

Er is echter één uitzondering: indien de verzoeker in de loop van de 5-jarige termijn wilsonbekwaam zou worden en hierdoor  niet langer bij machte zou zijn het document te herbevestigen, blijft het document van toepassing. Men gaat in deze situatie uit van de person zijn laatst gekende wil.

Hoe gaat men te werk ?

Het volstaat niet om het bestaande document van nieuwe handtekeningen en data te voorzien. De enige manier om correct te werk te gaan is door een nieuwe wilsverklaring op te maken.

In de eerste paragraaf (A. Voorwerp van de wilsverklaring) duidt men aan dat het om een “herbevestiging” gaat, en men dient dan in diezelfde regel de datum van de oorspronkelijke wilsverklaring te vermelden.

Vervolgens worden op het document opnieuw de gegevens en handtekeningen van de verzoeker, de getuigen en diens eventuele vertrouwenspersoon (of -personen) vervolledigd.

Men heeft hierbij de vrijheid om dezelfde mensen aan te duiden, maar u mag ook anderen betrekken.

Indien men wenst dat de wilsverklaring toegankelijk blijft in de databank van de FOD Volksgezondheid dient met het document ook opnieuw te laten registreren via de Dienst Burgerlijke stand van de gemeente waar men gedomicilieerd is.

Voorzie bij voorkeur ook een nieuw exemplaar voor de vertrouwenspersoon (of -personen) en voor de behandelend arts (-en). 

 

Download modeldocument wilsverklaring euthanasie