Death and the City - een onderzoek naar de zorg aan het levenseinde in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest

Joachim Cohen, Dirk Houttekier, Luc Deliens

Uitgeverij: ASP editions

ISBN: 9789054877639

Omschrijving:

Door de vergrijzing van de bevolking en het feit dat mensen nu vaker sterven aan chronische ziekten, is de belangstelling voor levenseindezorg de jongste decennia sterk toegenomen. Tegelijk is men er zich steeds meer van bewust dat de zorg aan het levenseinde nog verre van ideaal is. Nog te vaak sterven mensen in ziekenhuizen. Ook de medicalisering vande dood wordt almaar vaker en kritischer in vraag gesteld. Vooral in Brussel is de levenseindezorg en bijgevolg ook het levenseinde minder optimaal dan elders in het land. Dit komt door sociale en demografischeproblemen verbonden aan een grootstad, maar ook door de organisatie van het zorgaanbod. Tot nog toe bleef de situatie in Brussel echter onbeschreven. Met Death and the City worden de omstandigheden van het levenseinde en de levenseindezorg in Brussel voor het eerst in kaart gebracht.
 

Het boek formuleert een aantal besluiten en opmerkelijke aanbevelingen voor beleidsmakers. Daarmeelevert Death and the City niet alleen een belangrijke bijdrage tot de kennis over levenseinde(zorg), maar heeft het ook een breed maatschappelijk draagvlak.

informeert professionals en nonprofessionals uit de zorgsector, de medisch-sociologische sector, geschoolde leken met een interesse voor sociologische, filosofische en bio-ethische thema’s, enzovoort. Het boek richt zich ook tot beleidsmakers.gaat na waar chronisch zieke Brusselaars overlijden en maakt de vergelijking met de situatie in andere Europese grootsteden. Voorts wordt de kwaliteit van het levenseinde en de organisatie van de levenseindezorg in Brussel onderzocht. Death and the City focust ten slotte op de medische besluitvorming aan het levenseinde: welke mogelijk levensverkortende medische beslissingen (inclusief euthanasie) worden genomen aan het levenseinde van Brusselse patiënten, hoe komen deze tot stand en hoe worden ze uitgevoerd. De Brusselse sociaal-demografi sche context is hierbij steeds een referentie.Dr. Joachim Cohen is medisch socioloog en doctor in de Sociale Gezondheidswetenschappen. Hij werkt als senior onderzoeker bij de onderzoeksgroep Zorg rond het levenseinde van de Vrije Universiteit Brussel. Zijn onderzoek werd bekroont met de Prix Elisabeth Kubler-Ross pour jeune chercheur en de Young Investigator Award van de European Association of Palliative Care 2010 .

Dirk Houttekier is Licentiaat in de Sociologie, Master in Quantitative analysis in de Social Sciences en Master in Business Administration. Sinds hij verbonden is aan de onderzoeksgroep Zorg rond het levenseinde doet hij onderzoek naar de plaats van overlijden, wat beschouwd wordt als een belangrijke indicator voor de kwaliteit van de levenseindezorg.

Prof. dr. Luc Deliens is hoofd van de onderzoeksgroep Zorg rond het levenseinde aan de Vrije Universiteit Brussel en voorzitter van het Expertisecentrum Palliatieve Zorg aan het VU medisch centrumin Amsterdam. Hij publiceerde uitvoerig over palliatieve zorgen, levenseindezorg en medische beslissingen aan het levenseinde, en voor zijn onderzoek ontving hij talrijke wetenschappelijke prijzen.