Voor hulp of inlichtingen over het levenseinde

Mobiel supportteam (of palliatief supportteam - PST)

Het team geeft advies en informatie op uitdrukkelijke vraag van het behandelend team, de familie of de patiënt.

In samenwerking met het behandelend team tracht het aan patiënten met een ongeneeslijke aandoening, voor wie geen genezende behandeling meer mogelijk is, de meest optimale zorg aan te bieden. Wat de meest optimale zorg dan inhoudt voor de individuele patiënt, wordt met hemzelf en zijn familie bekeken en besproken met de arts, verpleegkundige en sociaal werker die de patiënt verzorgen.  Zodat de uiteindelijke zorg die wordt geboden een zorg is vanuit de perceptie van de zieke en op zijn maat.

De zorg bestaat in de eerste plaats uit het zoveel mogelijk opvangen en wegnemen van de klachten die de ziekte en of de palliatieve situatie met zich meebrengen, en dit zowel voor de patiënt zelf, als voor de familie. Deze klachten kunnen zowel van fysieke, psychische, sociale of spirituele aard zijn. Noden, zoals bvb graag naar huis willen gaan, overname op de palliatieve afdeling, hulp in de communicatie over het ziek zijn en de impact ervan, worden bespreekbaar gemaakt.

Het palliatief support team tracht samen met het behandelend team actief en creatief, hierbij rekening houdend met de beleving van de patiënt en de familie, te zoeken naar oplossingen voor deze vragen. Het palliatief support team neemt de zorg niet over, maar ondersteunt het behandelend team in het uitvoeren van de comfortzorg.

Tijdige inschakeling van het PST is aangewezen. Het palliatief support team kan immers ondersteunen bij belangrijke ethische beslissingen in het zorgtraject zoals bijvoorbeeld het verderzetten of afbouwen van behandelingen, het uitklaren van belevingsverschillen tussen patiënt, familie en verzorgend team, over wat nu het meest aangewezen is in de therapie/zorg voor deze patiënt…

Het palliatief support team werkt ook nauw samen met de palliatieve zorgeenheden en de palliatieve thuiszorgequipes, om toe te laten dat ernstig zieke patiënten op het einde van hun leven kunnen verblijven op de meest gewenste en aangepaste plaats.

Voor vragen naar thuiszorgequipes of palliatieve zorgeenheden in jouw buurt: via het PST, sociaal werk of via de website van de Federatie Palliatieve Zorg Vlaanderen.

Op het palliatief supportteam kan ook altijd vrijblijvend beroep gedaan worden door de patiënt en zijn familie om informatie te verkrijgen over palliatieve zorgmogelijkheden, beslissingen rond het levenseinde, zorg voor (klein)kinderen van patiënten in de palliatieve fase.